Vision and Learning Lab


University of California, Merced

Recent News

  • description 03.2018 Papers accepted in CVPR 2018!
  • description 01.2018 Papers accepted in AAAI 2018 and WACV 2018!
  • supervisor_account 01.2018 Welcome Xiang Wang to visit our lab!
  • supervisor_account 09.2017 Welcome Duo Li, Wenqing Chu, Yuqiu Kong, Cong Ma, Xin Li, Hang Dong, Pu Shi, Lerenhan Li, and Wenbo Bao to visit our lab!
  • school 09.2017 Congradulations! Sifei successfully defended her Ph.D. thesis.
  • supervisor_account 08.2017 Welcome Hung-Yu Tseng and Xueting Li to join our lab!

Visual Tracking

Jifeng Ning, Jimei Yang, Shaojie Jiang, Lei Zhang, and Ming-Hsuan Yang, Visual Tracking via Dual Linear Structured SVM and Explicit Feature Map, CVPR 2016.

Yuankai Qi, Shengping Zhang, Lei Qin, Qingming Huang, Hongxun Yao, Jongwoo Lim, and Ming-Hsuan Yang, Hedged Deep Tracking, CVPR 2016.

Chao Ma, Jia-Bin Huang, Xiaokang Yang, and Ming-Hsuan Yang, Hierarchical Convolutional Features for Visual Tracking, ICCV 2015.


Semantic Segmentation

Yi-Hsuan Tsai, Ming-Hsuan Yang, and Michael Black, Video Segmentation via Object Flow, CVPR 2016.

Jimei Yang, Brian Price, Scott Cohen, Zhe Lin, and Ming-Hsuan Yang, PatchCut: Data-Driven Object Segmentation via Local Shape Transfer, CVPR 2015.

Sifei Liu, Jimei Yang, Chang Huang, and Ming-Hsuan Yang, Multi-Objective Convolutional Learning for Face Labeling, CVPR 2015.


Image Deblurring

Jinshan Pan, Deqing Sun, Hanspteter Pfister and Ming-Hsuan Yang, Blind Image Deblurring Using Dark Channel Prior, CVPR 2016.

Zhe Hu, Lu Yuan, Stephen Lin, and Ming-Hsuan Yang, Image Deblurring using Smartphone Inertial Sensors, CVPR 2016.

Wei-Sheng Lai, Jia-Bin Huang, Zhe Hu, Narendra Ahuja, and Ming-Hsuan Yang, A Comparative Study for Single-Image Blind Deblurring, CVPR 2016.